fasadbild-hero

 

 

 

Energirenoveringar, analyser, kartläggningar och deklarationer av energi

Din partner inom energirenovering

94% av Europas fastigheter kommer att behöva energirenoveras inom 20 år om vi skall nå klimatmålen. Därtill finns det mycket pengar att spara då 40% av Sveriges energiförbrukning går till att värma och kyla fastigheter. Vi på Indoor Energy vet hur man sparar mer än 40% av energin i fastigheter.

Vi är specialiserade inom området energirenovering och hjälper fastighetsägare att uppnå sina energimål. Vi ser inte energieffektivisering som en kostnad, utan som en investering, som kan finansiera underhållsskulder och samtidigt ge en imponerande avkastning. Vi kombinerar våra teoretiska och praktiska kunskaper inom alla teknikdiscipliner som påverkar fastighetens energinyttjande med ett snabbt och effektivt genomförande av rätt åtgärder, i partnerskap med dig som kund.

Vår inställning är att vi söker långsiktiga kundrelationer och inte enskilda affärer. Detta är särskilt viktigt när vi navigerar genom en värld med ständigt föränderliga energikrav. Genom vår   strävar vi efter att vara mer än bara en leverantör - vi är din partner i varje steg på vägen mot ert energimål.

 

KONTAKTA OSS

Energirenovering med förståelse för byggnaden och tekniska systems samverkan, uppföljning och optimering

Indoor Energy värderar våra kunders tid och driftnetto. Därför arbetar vi med en flexibel modell där vi kan ta ett omfattande grepp om dina fastigheter likväl som att identifiera och genomföra mindre och kanske akuta lösningar. Faktum är att energi och driftkostnadsbesparingarna kan finansiera stora delar av en underhållsskuld. Därför genomlyser vi både energieffektivisering och underhållsbehov. Vi tar alltid fram fullgoda investeringsunderlag där avkastning på investeringen redovisas mot avkastningskrav.

Vi påvisar också vad investeringen ger i förhållande till att inte göra någonting, detta är en viktig beslutsgrund som ofta förbises. Vår breda expertis inom alla teknikdiscipliner gör att vi förstår din fastighets specifika behov, att vi kan projektera rätt lösningar för att säkerställa genomförandet samt utföra åtgärderna snabbt och effektivt. Självklart sker en uppföljning kring hur vi optimera utifrån resultat, samt erbjuda den service som krävs för en energieffektiv drift över tid, allt med funktionsansvar och ABT06 som grundsten. Vi tror på att ta ansvar hela vägen, från identifiering och projektering till genomförande, produktion, optimering. Det är så man lär sig och det är så man levererar kvalitet över tid.

Uppfyll dina skyldigheter: Anpassning till EU:s energidirektiv

Vi står redo att hjälpa dig att navigera genom de krav och standarder som fastställts av EU:s energidirektiv. Vår expertis och erfarenhet ger dig de bäst förutsättningarna för att du inte bara kommer att uppfylla lagstiftningen, utan också dra nytta av den.

Påbörja din resa mot energieffektivitet idag, kontakta oss nedan

Våra engagerade och erfarna medarbetare arbetar tätt tillsammans med varje kund för att leverera skräddarsydda lösningar baserade på dina specifika behov och mål. Kontakta oss idag, och låt oss tillsammans omvandla din fastighet till en energi-, kostnadseffektiv och hållbar tillgång.

 

KONTAKTA OSS

 

En energianalys maximerar din energihusållning

Målsättning med energianalysen är att maximera hela byggnadens energihushållning, inte enbart värmesystemet eller ventilationsaggregatet – något som görs klokast i steg. I första steget ser man över hur energin distribueras ut i byggnaden, att apparater är påslagna när det behövs, att värmeåtervinning fungerar som avsett och att det inte finns onödiga förluster. Det andra steget ser över om det blir ekonomiskt lönsamt att investera i tilläggsisolering, modernisering av pumpar och fläktar, ny teknik eller att bygga om befintliga system.

Analys för vägledning och beslutsunderlag
Analysen blir en vägledning för enkelt avhjälpta åtgärder och ett beslutsunderlag där det går att utläsa avkastning, kostnad och återbetalningstid för varje enskild investering och rekommenderade åtgärder. Analysen beskriver också hur åtgärderna hänger samman med er målsättning, exempelvis klimatnyttan eller vilken energiklass som kan förväntas efter genomförandet.

Därför är energianalysen viktig!

  • Minskar driftkostnaderna och energiförbrukningen för er fastighet – öka ditt driftsnetto
  • Ger en nulägesbild och ett beslutsunderlag för åtgärder för fastigheten
  • Säkerställer så att ni uppfyller gällande myndighetskrav
  • Hjälper er att uppnå miljömässiga mål

KONTAKTA OSS

bullet-background

 

Energikartläggning för stora företag (EKL)

Har ni fler än 250 anställda och omsätter 50 miljoner euro, alternativt har en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro så är kanske inte lagen om energikartläggning i stora företag något nytt. Men kortfattat innebär lagkravet att ert energibehov och de mest kostnadseffektiva energiåtgärderna för just er verksamhet ska rapporteras till Energimyndigheten vart fjärde år.

Om ni har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem så kan ni kanske hantera uppgiften internt, om inte behöver ni en certifierad energikartläggare hjälpa er.

Energideklaration

Har du en byggnad som är tillfällig eller endast används några få månader per år? Kanske den är avsedd för religiös verksamhet, industri, ladugård, garage, magasinering eller är mindre än 50 m2 eller hemlig. Då kanske du inte behöver energideklarera byggnaden.

En energideklaration är giltig i tio år

Endast villor och liknande fastigheter kan vänta till försäljning med att göra en ny energideklaration, övriga byggnader/fastigheter ska alltid ha en giltig energideklaration. En energideklaration innebär förutom att leva upp till myndighetskrav även energieffektiviserande åtgärdsförslag och kontroll om värmesystemet är behovsanpassat. Är du osäker på om din byggnad har en giltig energideklaration eller kanske vilken energiklass byggnaden har? Då kan du söka information på Boverkets webbplats nedan.

 

boverket.se

Energi och miljö i samverkan

Fördelar med miljöcertifiering av befintlig byggnad

Det finns flera fördelar med att använda ett miljöcertifieringssystem för byggnader. En certifiering kan till exempel innebära förmånligare lånevillkor eller vara ett plus i dialogen med hyresgästen.

Det finns flera miljöcertifieringssystem att välja mellan men gemensamt är att de kan användas som verktyg för att nå övergripande hållbarhetsmål där ambitionsnivån kan sättas utifrån kriterier inom klimatpåverkan, social hållbarhet och biologiska värden etc. Indoor Energy hjälper dig att hitta rätt system utifrån er målsättning.

 

KONTAKTA OSS