Energiuppföljning

Genom kontinuerlig uppföljning och analys av energianvändningen, kan vi hjälpa våra kunder att få en bättre förståelse för när och var energi används. Med all säkerhet gör dessa insikter att energianvändningen kan minskas markant.

Vi ser energiuppföljning som en viktig del av vår verksamhet. Dels för att kunna verifiera att de lösningar, åtgärder och ombyggnader vi föreslår ger de energibesparingar vi beräknat, dels för att vi i våra serviceåtaganden ska kunna vara mer proaktiva och reagera vid avvikelser.

Eftersom energiuppföljning är en viktig del i det vi gör, har vi valt att själva marknadsföra ett webbaserat analysverktyg. Vi har valt ett system framtaget av Entro, eftersom vi tycker det är det vassaste på marknaden. För att kunna få en överblick över den totala miljöpåverkan finns även möjlighet att följa upp CO2-utsläppen från energi, avfallshantering och transporter.