Integritetspolicy, Indoor Energy Systems

Integritetspolicy

Indoor Energy Group Nordic AB 556330-0077 och samtliga dess dotterbolag  (nedan  kallade ”Indoor”) är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag, personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Ändamål och legala grunder

Att kunna ingå och fullgöra avtal med kunder, när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Eller för marknadsändamål, för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla god kundkontakt.

Personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om vi har ett berättigat intresse av att det, exempelvis till ett koncernföretag. Personuppgifter kan aven komma att behandlas av Indoor Energy Services AB:s samarbetspartners för marknadsföring på Indoor Energy Services AB:s uppdrag, om vi har ett berättigat intresse av ett sådant ändamål och tjänsterna och produkterna har en naturlig anknytning till Indoor Energy Services AB.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

Indoor kan komma att anlita personuppgiftsbiträden avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål.

Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras samt för att säkerställa Indoors berättigade intresse av att kunna nyttja flera kommunikationskanaler i vår marknadsföring, exempelvis sms.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av Indoor för vårt berättigade intresse att bibehålla en god kundrelation, såsom att via urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att kunden tecknat avtal med oss, direkt eller indirekt, samt de uppgifter som Indoor inhämtar från offentliga register.

Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter kundens preferenser, köpbeteende, behov. Uppgifter som används för detta kan t ex vara geografiska data (adresser etc.), transaktionsdata (fakturering, betalning etc.) och beteendedata (förbrukning etc.) och användargenererade data (ex klick- och besöksstatistik, tidigare köp etc.).

Överlämning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES.

Rättigheter

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Indoor. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på̊ intresseavvägning samt mot behandling för direktmarknadsföring inklusive profilering. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via telefon och eller e-post har rätt att när som helst meddela Indoor som då upphör med detta.

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot Dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Gallring

Indoor bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Uppgifter som lämnats med samtycke sparas så länge samtycket inte återkallats. När avtal om tjänst upphört och företag/person inte längre är kund hos oss behåller vi uppgifterna i 36 månader.

Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, för bokföringsändamål enligt gällande lagstiftning i 7 år efter att parternas mellanhavanden är slutreglerade. Finns det en pågående utredning eller tvist så sparas uppgifterna så länge ärendet är öppet.

När det inte längre finns någon rättslig grund för att spara personuppgifterna raderas de permanent.

Kontakter

Frågor rörande Indoors personuppgiftsbehandling eller begäran om registerutdrag/rättelse kan ställas till oss via e-post info@indoor.se eller skickas till:

Indoor Energy Services AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Box 13,  Solna

Gäller från 2024-06-01.