Styr- och reglerteknik

Styr- och reglerteknik – effektiv hantering av fastigheter

Styr- och reglerteknik spelar en avgörande roll för att optimera drift och energianvändning i fastigheter. Genom att integrera avancerade system för övervakning och styrning möjliggörs en effektiv hantering av fastigheters olika tekniska system, vilket resulterar i ökad komfort minskade driftskostnader för fastighetsägare.

I moderna fastigheter används centraliserad styr- och reglerteknik för att övervaka och styra olika system som ventilation, värme, kyla, belysning och säkerhet. Genom att samla all data och styrning i en plattform blir det möjligt att optimera systemens prestanda och säkerställa en jämn och effektiv drift.

Automatiserade processer gör att fastigheter kan anpassa sig efter ändrade förhållanden i realtid. Sensorer registrerar exempelvis temperatur, luftfuktighet, koldioxid och närvaro av människor för att justera ventilation och uppvärmning efter behov. Detta minskar energiförbrukningen genom att undvika överflödig drift när få eller inga personer rör sig i lokalerna eller när det inte krävs full effekt av annan anledning.

Spara energi med Indoors energioptimeringsprogram

Energioptimering

Styr- och reglersystem möjliggör även för energioptimering genom att övervaka och analysera data och energiförbrukning i fastigheten. Genom att identifiera ineffektiviteter och möjliga förbättringar kan systemen finjusteras för att minimera energiförbrukningen och därmed minska miljöpåverkan samtidigt som driftskostnaderna reduceras.
Läs mer om energioptimering

Analys och underhåll
Ett annat viktigt användningsområde för styr- och reglerteknik är att underlätta felanalys och underhåll av tekniska installationer i fastigheter. Genom att kontinuerligt övervaka prestanda och status i olika system kan potentiella fel upptäckas i ett tidigt skede, vilket möjliggör förebyggande underhåll och som i sin tur hjälper till att minska risken för driftstopp och kostsamma reparationer.

När vi designar och projekterar en lösning har vi alltid slutanvändaren i fokus. Styrsystemet, givarna, uppföljningsmöjligheterna måste vara anpassade efter den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Dessutom måste systemet vara lätt att använda och anpassa.

Många hyresgäster och fastighetsägare har egna önskemål på t.ex. mätarstruktur, energiuppföljning eller gränssnitt. Vi stöttar gärna dig i dialogen med brukaren för att på bästa sätt tillmötesgå deras önskemål.

Uppkopplade fastigheter

Uppkopplade fastigheter är framtiden

Med uppkopplade fastigheter och artificiell intelligens förväntas utvecklingen av styr- och reglertekniken i fastigheter att utvecklas enormt. Genom att integrera smarta sensorer och adaptiva algoritmer blir det möjligt att skapa än mer dynamiska och intelligenta system som kan anpassa sig efter användarnas beteenden och förändringar i omgivningen, både i och utanför en fastighet, på ett mer sofistikerat sätt.

Klivet från undercentral till konferensrum
Traditionellt har fastighetsautomationens huvud­uppgift varit att reglera klimatet i fastigheten med utgångspunkt från de tekniska installationerna i undercentralen och andra teknikutrymmen. Modern fastighetsautomation har dock idag ett betyd­ligt större funktionsomfång än enbart temperatur och flöden. Dess domäner har också expanderat från de tekniska utrymmena till att omfatta fastighetens alla delar.

Den konventionella metoden att reglera energin i fastigheter har varit att utgå från de tider som fastigheten normalt är i drift och därefter ställa tidkanaler för fastighetens driftlägen vid olika perioder. En sådan reglerstrategi är en bra utgångspunkt, men det räcker inte för att optimera en fastighet avseende energianvändning och komfort.

För att verkligen optimera en fastighet krävs istället att automationen vid varje tidpunkt utgår från det verkliga behovet i fastighetens olika delar. Om det verkliga behovet är känt kan zonerna automatiskt inta rätt driftläge och regleras indivi­duellt så att maximal komfort och energieffekti­vitet uppnås för helheten.

En förutsättning för att en sådan behovsstyrd reglering ska fungera är att aktuella behovssig­naler från fastighetens olika delar kontinuerligt återförs systemets centrala funktioner. Detta kallas kommunicerande rumsreglering och är utgångs­punkten för all den flexibla funktionalitet som kan uppnås med modern fastighetsautomation.

Ju fler teknikdiscipliner i rummet som samverkar genom den kommunicerande rumsregleringen, såsom kyla, värme, solavskärmning, belysning, desto bättre sammantagen komfort och energief­fektivitet kan uppnås. När rummets teknikdiscipliner samverkar och skickar gemensam behovssignal till den centrala förbehandlingen kan fastigheten energioptimeras. Samverkande rumsreglering förutsätter nätverkskommunikation på informationsnivå (kommunikation över Modbus, BACnet eller motsvarande).

Indoor Energy har över 30 personer med spetskompetens och helhetssyn inom styr- och reglerteknik samt uppkopplade system. Våra uppdrag spänner från styranläggningen för Friends Arena (läs om vårt referensuppdrag här ) i Stockholm till små undercentraler i bostadsrättsföreningar. Vi behärskar de flesta styrsystemen på marknaden och förstår samspelet mellan teknikslagen: kyla, värme, ventilation.

Ska man styra en anläggning smart räcker det inte med att bara kunna programmera. Du måste förstå hur olika delar samverkar. Det råder inget tvivel om att styr- och reglerteknik spelar en avgörande roll för att skapa effektiva och hållbara fastigheter. Genom att möjliggöra centraliserad kontroll, automatiserade processer, energioptimering, felanalys och underhåll bidrar dessa system till att förbättra komfort samt fastighetens ekonomiska och miljömässiga prestanda.

Läs mer om uppkopplade fastigheter