Energieffektivisering - spara energi med Indoor Energy

Din partner inom energieffektivisering

Vi är specialiserade inom energieffektivisering av byggnader och hjälper fastighetsägare att formulera och uppnå energimål. Vi ser inte energieffektiviserande åtgärder som en kostnad, utan som en investering, som kan finansiera underhållsskulder och samtidigt ge en imponerande avkastning. Vi kombinerar våra teoretiska och praktiska kunskaper inom alla teknikdiscipliner som påverkar fastighetens energinyttjande med ett snabbt och effektivt genomförande av rätt åtgärder, i partnerskap med dig som kund.

Vår inställning är att vi söker långsiktiga kundrelationer och inte enskilda affärer. Detta är särskilt viktigt när vi navigerar genom en värld med ständigt föränderliga energikrav. Genom vår vision om att våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna strävar vi efter att vara mer än bara en leverantör – vi är din partner i varje steg på vägen mot ert energimål.

Förståelse för byggnaden, tekniska systems samverkan, uppföljning och optimering
Indoor Energy värderar våra kunders tid och driftnetto. Därför arbetar vi med en flexibel modell där vi kan ta ett omfattande grepp om dina fastigheter likväl som att identifiera och genomföra mindre och kanske akuta lösningar. Faktum är att energi och driftkostnadsbesparingarna kan finansiera stora delar av en underhållsskuld. Därför genomlyser vi både energieffektivisering och underhållsbehov. Vi tar alltid fram fullgoda investeringsunderlag där avkastning på investeringen redovisas mot avkastningskrav.

Vi påvisar också vad investeringen ger i förhållande till att inte göra någonting, detta är en viktig beslutsgrund som ofta förbises. Vår breda expertis inom alla teknikdiscipliner gör att vi förstår din fastighets specifika behov, att vi kan projektera rätt lösningar för att säkerställa genomförandet samt utföra åtgärderna snabbt och effektivt. Självklart sker en uppföljning kring hur vi optimera utifrån resultat, samt erbjuda den service som krävs för en energieffektiv drift över tid. Vi tror på att ta ansvar hela vägen, från identifiering och projektering till genomförande, produktion och optimering. Det är så man lär sig och det är så man levererar kvalitet över tid.

Energieffektivisering i fastigheter

Uppfyll dina skyldigheter: Anpassning till EU:s energidirektiv

Boverket arbetar med att ta fram nya byggregler (möjligheternas byggregler). I det arbetet ska det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) inarbetas. Direktivet innehåller retroaktiva krav på befintliga byggnaders energianvändning. Flerbostadshus ska sänka energiprestandan med 16% till 2030 och 20% till 22% till år 2035. För lokalbyggnader anges %-tröskelvärdena 16% till 2030 och 26% till 2033.

EU:s Taxonomiförordning ska göra det enklare att avgöra om en verksamhet är ”grön” eller inte. Det finns tekniska kriterier att leva upp till och avseende befintliga byggnader och energianvändning så är kravet att energiprestandan ska motsvara topp 30 % (energiklass C) av det nationella beståndet som minst och byggnader som befinner sig i topp 15 % (energiklass A) premieras.

Direktivet om energieffektivitet ställer krav på energikartläggningar. Företag som har en total energianvändning mellan 2,8 GWh (10 TJ ≈ 2,78 GWh) och 23,6 GWh (85 TJ ≈ 23,61 GWh) per år behöver ta hjälp för att genomföra en energikartläggning. Om energianvändningen är högre behövs ett energiledningssystem.

Nya redovisningskrav innebär att en byggnads indirekta klimatpåverkan från exempelvis hushållsel och verksamhetsenergi behöver ingå i hållbarhetsrapporteringen.

Vi står redo att hjälpa dig att navigera genom de krav och standarder som fastställts av EU:s direktiv. Vår expertis och erfarenhet ger dig de bästa förutsättningarna för att du inte bara kommer att uppfylla lagstiftningen, utan också dra nytta av den. Våra engagerade och erfarna medarbetare arbetar tätt tillsammans med varje kund för att leverera skräddarsydda lösningar baserade på dina specifika behov och mål.


Målsättning med energianalysen är att maximera hela byggnadens energihushållning, inte enbart värmesystemet eller ventilationsaggregatet – något som görs klokast i steg. I första steget ser man över hur energin distribueras ut i byggnaden, att apparater är påslagna när det behövs, att värmeåtervinning fungerar som avsett och att det inte finns onödiga förluster. Det andra steget ser över om det blir ekonomiskt lönsamt att investera i tilläggsisolering, modernisering av pumpar och fläktar, ny teknik eller att bygga om befintliga system.

Analys för vägledning och beslutsunderlag
Analysen blir en vägledning för enkelt avhjälpta åtgärder och ett beslutsunderlag där det går att utläsa avkastning, kostnad och återbetalningstid för varje enskild investering och rekommenderade åtgärder. Analysen beskriver också hur åtgärderna hänger samman med er målsättning, exempelvis klimatnyttan eller vilken energiklass som kan förväntas efter genomförandet.

Därför är energianalysen viktig

  • Minskar energiförbrukningen och öka driftnetto
  • Ger en nulägesbild och ett beslutsunderlag för åtgärder
  • Säkerställer så att ni uppfyller gällande myndighetskrav
  • Hjälper er att uppnå miljömål
Har din fastighet en giltig energideklaration?

Energideklaration

En energideklaration är ett kvalitetsdokument framtaget av en certifierad energiexpert och är giltigt i 10 år. Dokumentet innebär förutom uppfyllnad av myndighetskrav även en redovisning av energieffektiviserande åtgärdsförslag. Är du osäker på om din byggnad har en giltig energideklaration eller kanske vilken energiklass byggnaden har? Ta reda på det här

Fördelar med miljöcertifiering av befintlig byggnad
Det finns flera fördelar med att använda ett miljöcertifieringssystem för byggnader. En certifiering kan till exempel innebära förmånligare lånevillkor eller vara ett plus i dialogen med hyresgästen. Det finns flera miljöcertifieringssystem att välja mellan men gemensamt är att de kan användas som verktyg för att nå övergripande hållbarhetsmål där ambitionsnivån kan sättas utifrån kriterier inom klimatpåverkan, social hållbarhet och biologiska värden etc. Indoor Energy är stolta medlemmar i Sweden Green Building Council och på deras hemsida kan du läsa mer om de vanligaste certifieringssystemen.