Så optimerar Scandic energiförbrukningen och gästupplevelsen

Scandic är den största hotelloperatören i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell i sex länder, fördelat på cirka 58 000 hotellrum i drift och under utveckling. I Sverige driver kedjan för närvarande 87 anläggningar, varav 13 är lokaliserade i Stockholm City med samordnad drift.

En hotellverksamhet, till skillnad från många andra kommersiella anläggningar, är i drift alla årets dagar 24/7, vilket gör att värme och ventilation exempelvis alltid är i gång. Dessutom är just dessa komponenter viktiga eftersom en kall dusch eller ett rum med dålig luft är något som kan dra ned gästupplevelsen. Detta betyder förstås att alla funktioner alltid måste vara i topptrim. Men det innebär också att de kan vara betydande kostnadsposter i driftbudgeten, särskilt om systemen har några år på nacken.

Viktigt med en överblick
För att få en överblick över situationen beslutade Robert Engholm, chef för Scandic hotells Fastighetsavdelning i Stockholm City, att ta hjälp av Indoor Energy för att göra en ordentlig analys över hur de olika anläggningarnas förbrukning avseende värme, kyla och ventilation ser ut.

– Analysen gör att vi kan se var energislukarna finns och vilka system som är bäst i klassen. Detta gör att vi kan upprätta en plan för att jämna ut skillnaderna över tid och i slutändan, göra vårt från fastighetsavdelning för att säkerställa gästupplevelser i världsklass, kommenterar Robert Engholm.

Scandic äger inte fastigheterna som de bedriver verksamhet i, utan hyr av olika fastighetsägare, vilket är den etablerade modellen i Norden. Detta gör att värme- och ventilationssystem kan skilja sig åt mellan olika fastigheter. Inför förestående renoveringar utgör analysen ett bra underlag.

– Att få ned driftnettot handlar för vår del både om hållbarhetsmässiga aspekter och kostnader. För fastighetsägaren är det ju också bra att göra anläggningen mer drifteffektiv ur båda dessa synvinklar, kommenterar Robert.

En plan med åtgärder
I analysarbetet inkluderas även en översyn av systemens tekniska livslängd. Utifrån analyserna upprättas en plan för varje hotell med åtgärder, i vissa fall är det enkla justeringar som ska göras och i andra handlar det om att byta ut komponenter eller system.

– Jag uppskattar att Indoor Energy har ett helhetsperspektiv som innebär att de också inkluderar driftsäkerheten i analysen med förslag på åtgärder och vad dessa innebär rent kostnadsmässigt. Dessutom presenteras resultaten på ett enkelt och överskådligt sätt som är lätt att förstå och ta till sig för organisationen, säger Robert Engholm.

Robert poängterar vidare vikten av att veta utgångsläget innan åtgärder vidtas:

– Det går inte att säga att vi ska göra en besparing på värme eller varmvatten om vi inte vet vad utgångsläget är. Med en grundlig energianalys får vi svar på vad som är mest effektivt att åtgärda utifrån ett större perspektiv och det är då de verkliga besparingarna kan göras, både hållbarhets- och kostnadsmässigt, avslutar Robert.