Ackreditering/certifiering

Säkra trycket
Som anläggningsägare är du ansvarig för att trycksatta ledningar och kärl tryckprovas innan de tas i bruk – även efter reparationer och ombyggnader. Ackrediteringen omfattar riskbedömningen kring trycksättningen. En ny riskbedömning måste alltså göras varje gång du bygger om eller förändrar systemet. Alla företag som tryck- eller täthetsprovar med gas måste vara ackrediterade.

Undantag gäller för mycket låga tryck på under 0,03 bar och små anläggningar (exempelvis kyl- och frysskåp för privat bruk) med tryck på upp till 3 bar. I princip alla kommersiella kylmaskiner samt kommersiella och privata värmepumpsinstallationer omfattas alltså av kraven!

Indoor Energy är certifierat av den europeiska kontrollmyndigheten Incert med certifieringsnummer C 280
Indoor Energy är certifierat av den europeiska kontrollmyndigheten Incert

Tryckprovningen måste göras strukturerat och noggrant av kunnig personal. Det handlar inte bara om risk för haveri av teknisk utrustning, utan om personsäkerhet, då ett haveri eller ett läckage kan orsaka mycket allvarliga personskador.

Detta ingår:

  • Serviceavtal med planerade täthets- och tryckprovningar
  • Dokumenterade och godkända rutiner enligt SWEDACs riktlinjer
  • Ackreditering från SWEDAC med ackrediteringsnummer 2871
  • Kalibrerad utrustning och rätt verktyg för processerna
  • Samtliga tekniker utbildas fortlöpande med fasta mellanrum
  • Rapportering årsvis via servicerapport
  • Riskbedömning som utförs och dokumenteras innan arbetet påbörjas
  • All erforderlig myndighetsrapportering

Teckna ett serviceavtal, så att du kan fokusera på din verksamhet. Du slipper ett omfattande arbete som är juridiskt detaljstyrt, och får en kyl- och värmepumpsanläggning med hög effektivitet och lång livslängd. Ingrepp i kylanläggningar utan certifiering straffas med en sanktionsavgift på 10 000 kronor.

Genom att anlita ett certifierat företag säkerställer du att lagen följs och att dina kylanläggningar följs upp. Certifieringen är en stor process för entreprenören och innebär utbildning, dokumenterade rutiner, godkänd utrustning och myndighetsrapportering.

Därför behöver du en certifiering
Enligt den nya EU- Förordningen (nr 517/2014) ska kylanläggningar kontrolleras regelbundet för att minimera risken för läckage av köldmedium. I Sverige regleras det här i den svenska förordningen SFS 2017:1339. Där krävs att företag som utför återkommande kontroll, installation och reparationer ska vara certifierat.

Alla ingrepp som har med kyl- eller värmepumpens kylmedium att göra (läcksökningar, påfyllningar, avtappning etc)  måste journalföras i en särskild journalpärm som måste finnas på plats hos dig som anläggningsägare. Som anläggningsägare är du skyldig att skicka in en rapport till kommunens lokala miljökontor årligen.

Certifieringen innebär att vår personal och hela vår organisation uppfyller de hårda kraven i F-Gasförordningen. Du har alltså inget val här – lagen kräver certifiering av dem som hanterar dina kyl- och värmepumpsanläggningar och dina köldmedium. Bryter du mot detta väntar sanktionsavgifter eller böter.