Cirkulationsvatten, en viktig komponent i ett värmesystem

Cirkulationsvattnet, viktigaste komponenten i systemet

Den allra viktigaste komponenten i ett vätskebaserat värme- och kylsystem är cirkulationsvattnet i systemet. Det ska värma upp och det ska kyla ned, effektivt och energisnålt. Vatten kand dock binda gas som medför stor del av syrgas in i systemet, vilket snabbt kan bidra till en försämrad produktion av värme eller kyla i anläggningen.

Syre i vattnet ökar risk för korrosion och smuts i cirkulationsvätskan. Det innebär en större risk att få driftstopp, svårare att hålla jämna temperaturer och du får en kostsam anläggning som inte kan optimera energianvändningen. Med Indoor multicontrol får du en helt igenom avgasad anläggning, där mängden gas aldrig blir en risk.

Sju tecken på problem med för stor mängd gas i värme- och kylsystem
Det finns olika tecken som avslöjar om din tillverkningsindustri, fastighet eller offentliga byggnad har för stor mängd syrgas i det vatten som energianläggningen använder. Här är några av de allra vanligaste:

  • Korrosion uppträder på och i radiatorer, rör och systemdelar
  • Kavitation och oljud i pumpar, armaturer eller andra systemdelar
  • Flödesstörningar med ojämn eller utebliven värme eller kyla som resultat
  • Svårt att hålla temperaturen på grund av försämrad värmeöverföring
  • Smuts och korrosionsrester sätter igen känsliga systemdelar
  • Oväntad kort livslängd på köldbärare som exempelvis glykolmedier
  • Försämrad verkningsgrad i t.ex. återvinningssystem

Dåliga ventiler kan ge problem i värmeanläggningen

Research Institutes of Sweden RISE, är Nordens största institution för forskning kring korrosion. RISE slår fast att den enskilt viktigaste faktorn för att förhindra korrosion i slutna vätskesystem, som en värme- och kylanläggning är, är att hålla en så låg syremängd som möjligt i systemet. RISE beräknar att samhällets årliga kostnad för korrosion är cirka 4 procent av BNP. Det vill säga kostnader för korrosionsskydd och reparationer när korrosionen medför skador på broar, byggnader och i system. Rost och korrosion i energisystem kan orsaka både miljöförstöring och driftsstopp i industrier med dyra produktionsbortfall och förlorat kundförtroende som konsekvens. Att kunna hålla en så låg syremängd som Eders patenterade teknik garanterar vid avgasning, hjälper till att spara resurser och stora kostnader.

Gränsvärden: VDI 2035

Det är vanligt att se kemiska medel som lösningen när det handlar om att minska andelen syrgas i cirkulationsvatten. Det är inte nödvändigt. Genom Karob och Eder får din anläggning tillgång till patenterad teknik som löser höga halter av syrgas utan några tillsatser. Att använda kemiska medel innebär även en ökad risk för högre driftskostnader eftersom det kemiska tillsatsmedlet som används, oftast hydrazin eller natriumsulfat, används för att syret i vattnet förbrukar bindemedlet. Det i sin tur betyder att driftansvarig ständigt måste stämma av och kontrollera koncentrationen av bindemedlet.

Det gör att kostnaden för att hålla anläggningen i god konditionen stiger. Det är också viktigt att poängtera att kvävgasen inte försvinner genom denna metod och att cirkulationsförmågan ofta påverkas och kan försämras. Resultatet blir alltså att det fortfarande finns en hög risk för driftstörningar. Eftersom den här metoden också är förbjuden i många europeiska länder finns all anledning att välja en annan väg vid problem med för hög syrehalt och korrosion i värme- och kylsystemet. Kontakta oss på Karob, så får du veta mer om hur Eders patenterade teknik gör skillnad.

Oavsett vilket system eller material din anläggning består av, så kan den aldrig vara fullständigt tät. Automatiska avluftare, radiatorventiler, kopplingar och torra cirkulationspumpar är ett par exempel där luft kan ta sig in i systemet. Det gör att syre kommer in i systemet och därför behöver alla system en permanent avgasare. Med Karob multicontrol får du en teknik som gör att gasmängden konstant håller sig på mindre än 0,1 mg syre per liter vatten i systemet.

Dessutom innehåller ofta värme- och kylanläggningar kvävgas. Det orsakar inte korrosion men bidrar till att luftansamlingar och kavitationskorrosion, så kallade ångansamlingar, kan bildas och minskar cirkulationsförmågan. Enda vägen att få bort dessa är att minska tryckfallen eller gasmängden. Att minska tryckfallen kan vara svårt att genomföra och då är minskning av gas enda lösningen.

Utan konstant avgasning ökar alltid mängde syrgas i din värme- och kylanläggning
Korrosionsresterna som bildas om man inte avgasar anläggningen smutsar ner systemet samt orsakar driftstörningar, försämrad energitransport och extra slitage av systemet. Utan konstant avgasning kommer gas öka konstant.
Vätska strävar alltid efter att själv vara i en perfekt balans och tillsammans med den luft som kommer utifrån kommer syremängden alltid att öka. Normen DIN 4726 anger hur mycket syre en systemkomponent får släppa in under en viss tid och för att fortfarande kunna kallas tät och diffusionstät. Enligt normen DIN 4726 får maximal insläppning av syre vara 0,1 mg per liter rörvolym och dygn. Men 0,1 mg syre per liter i ett systemmedia ger 1 mg syre per liter efter 10 dygn om det tillåts växa. Det blir 3 mg per liter efter en månad och hela 9 mg per liter efter tre månader.
Visste du att vid 9 mg syre per liter oxiderar cirka 10 g järn per kvadratmeter och dygn?

Gasmängd enligt Henrys lag
Gasmängd enligt Henrys lag

Med hjälp av Indoor multicontrol och Eders patenterade teknik kan din anläggning få en garanterad mängd av syrgas som mäter mindre än 0,1 mg syre per liter i systemet. Det är vi ensamma om att kunna leverera. Bakom resultatet döljer sig kunskap och utveckling, men också två grundprinciper från fysiken: termisk och fysikalisk avgasning. Den termiska avgasningen sker oundvikligen i varje värmekälla eftersom på grund av uppvärmning av den kallare återgången i värmekällan sjunker gasernas löslighet. 

Detta enligt fransmannen Henri Le Chateliers princip om kemisk jämvikt som han upptäckte i slutet av 1800-talet. Bakgrunden till den fysikaliska avgasningen står engelsmannen William Henry för. År 1801 drog han slutsatsen att gasers löslighet i en vätska avtar med sjunkande tryck. Den upptäckten finns perfekt utnyttjad i Indoors multicontrol lösning för avgasning.

Multicontrol ger mindre än 0,1 mg syre per liter vatten i din värmeanläggning
Indoor multicontrol är enda lösningen på marknaden inom värme- och kylsystem för bostäder, industrier och företag som klarar av att avgasa ett helt system till mindre än 0,1 mg syre per liter vatten i systemet/anläggningen! Så låg nivå av syre i cirkulationsvätskan är det som krävs för att undvika och eliminera kemisk korrosion. 

I grunden för produktlinjen mulitcontrol finns Eders patenterade teknik och de välkända systemen Eder EAC och Eder elko-mat är båda utvecklade för optimal avgasning, expansion och tryckhållning i slutna värme- och kylsystem. Tillsammans med automatisk och kontrollerad spädmatning enligt gällande branschnormer som SS EN12828 och VDI 2035 får industrier, företag, bostäder eller organisationer möjlighet till ett driftsäkert system där temperaturen hålls jämn och konstant med extremt låg risk för störningar i driften. Det ger en optimal effekt och livslängd, låg driftskostnad och sparar kostnader samt miljöpåverkan.

Elko-mat eder Multicontrol från Indoor

Me­­d över 45 års påvisad livslängd på produkterna, flera funktioner i samma enhet, marknadens effektivaste tryckhållning/expansion och avgasningskapacitet till lägst driftskostnad jämfört med andra alternativ är Indoor multicontrol en komplett produktserie med kombinationsutrustningar för värme- och kylanläggningar (alla slutna energisystem). 

Det ger dig alla möjligheter att skapa den lösning som behövs för att få hög effekt och låg risk för störningar. Oavsett om det handlar om ett kylsystem för stora serverhallar, temperaturkänslig industritillverkning eller en värmeanläggning för kulturminnesmärkta fastigheter, kontor eller offentliga byggnader. Dessutom får du upp till 10 års garanti på produkterna multicontrol från Karob och möjlighet till snabb support och kontinuerlig högkvalitativ service.

Det är stora ord, men faktum är att du får produkter med marknadens största arbets- och tillämpningsområde. Dina behov styr lösningen, och flexibilitet innebär att om förutsättningarna förändras i efterhand kan, du enkelt utöka expansionsvolymen med kompletterande tillsatskärl till dina ordinarie expansionskärl. Samtliga Indoors multicontrol modeller och storlekar  är besiktningsbefriade. Den ekonomiska avgasningsfunktionen är alltid integrerad och baseras på trycksänkning enligt naturlagarna. Tack vare det fungerar avgasningen utmärkt även i anläggningar med låga systemtryck eller kalla temperaturer på mediet.

Teknik för extra kalla system – välj multicontrol cool
Kalla systemtemperaturer i varma driftsutrymmen genererar ofta kondensation med korrosion som följd. Indoor multicontrol cool MCC bygger på samma smarta teknik som övriga produkter inom multicontrol men har ett kondensbeständigt chassi samt expansionskärl och detaljer i rostfritt utförande. Dessutom är kärlets utvändiga komponenter monterade på distanser som underlättar vid en eventuell isolering av kärlet. Det gör MCC speciellt anpassad för kalla system. Vi har levererat multicontrol cool till kalla system med driftstemperatur -40°C som lägst – resultatet har varit utmärkt!

Eder multicontrol cool